Doctor for Truth

 

Compelled by a strong sense of duty and a commitment to protect and promote the health and welfare of our countrymen, a group of physicians and scientists drafted a statement on the Dengvaxia controversy. Among us are deans of colleges of medicine, former secretaries of health, esteemed members of the academe, exemplary clinicians and surgeons, past and present heads of various professional medical associations and NGOs, etc. But none of these positions or titles is indicated beside our names. We are speaking simply as professionals who are first and foremost Filipinos who care deeply for our country and our people, and who can no longer keep silent. Our number keeps growing by the day.


 

STATEMENT ON THE DENGVAXIA CONTROVERSY

Let us put public welfare above all else
2 Nov 2018
11 am

 

We, physicians and scientists who serve the country in various capacities and sectors, are saddened, dismayed and alarmed over the manner by which the Dengvaxia controversy has degenerated into a fiasco that has started to erode public confidence in the country’s vaccination programs and other public healthcare endeavors. The unnecessary fear and panic, largely brought about by the imprudent language and unsubstantiated conclusions by persons whose qualifications to render any expert opinion on the matter are questionable at best, have caused many parents to resist having their children avail of life saving vaccines that our government gives. Even deworming efforts are being met with suspicion and resistance, with many parents afraid to give consent; all because of the misinformation that has been allowed to take hold of the collective psyche. If this trend continues then we may find ourselves faced with outbreaks of debilitating and life-threatening diseases that we have already been able to control through our vaccination programs. The only way to continue to prevent deadly epidemics of these infectious diseases is to sustain a high rate of immunization/vaccination in our population. This will not be possible if parents refuse to consent to vaccination for their children because of fear.

It is also with very heavy hearts that we have witnessed some hard working, competent, honest and dedicated physicians and career personnel in the Department of Health, systematically maligned, while those who can and should come to their defense have remained silent. Available documentary evidence that might have been offered to prove the innocence of some of the accused has not been made public for reasons that we can only speculate on. The public hearings have become avenues for “expert bashing” rather than a genuine search for truth.

There is no such thing as a perfect vaccine. The history of vaccination from the 18th century to the present is rife with controversy. A study of the history of these controversies teaches us lessons about the tragic consequences and harm to the general public that result when we allow hysteria to rule over logical and scientific judgment. The medical and scientific community must weigh the risks of any vaccine against its benefits; the potential to save lives against the 2 possible adverse effects. Science is also not static. When new findings are known, recommendations change. These decisions are best made and analyzed without the added burden of public misinformation and demonization.

Given the recent findings of Sanofi Pasteur and recommendations of the WHO, we support the DOH decision to suspend its Dengvaxia immunization program until there is a quick and costeffective way to determine whether a person has had dengue in the past or not. In the same light, given the findings that persistent, long term protection is given by the vaccine to those who have already gotten dengue infection, we urge the DOH not to remove the vaccine from the market altogether. Already we are faced with patients who have had dengue infection in the past, who are now at a loss because they cannot get their doses of Dengvaxia because it has been taken out of the market.

We urge our colleagues in the medical profession to consider the greater good in all their statements and actions and to refrain from making premature conclusions based on insufficient data.

We urge those who have documentary evidence that can truly shed light on the current controversy to please come forth with the truth. And we beg our legislators to be open to hearing both sides. Allowing half-truths to prevail is dangerous. It not only causes persistent confusion but has also caused mass demoralization among the dedicated and hard-working personnel and physicians of the DOH. This is both cruel and unjust.

Finally, amid all the controversy, let us please always put public welfare above all else.

 

Signed:

 

Doctor for Truth
doctorfortruth@gmail.com


Ang malaking tungkulin at pagnanais na mapangalagaan at mapalaganap ang kalusugan ng mamamayan ang nagtulak sa grupo ng mga manggagamot at siyentipiko na magpahayag ng kanilang paninindigan sa usapin ukol sa Dengvaxia. Kami, na binubuo ng mga dekano ng mga Kolehiyo ng Medisina, mga naging kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, pinagpipitaganang kasapi ng Akademya, mga bantog na doktor at siruhano, mga nagdaan at kasalukuyang pinuno ng iba't ibang samahan ng mga manggagamot at NGO ay nagkakaisa sa pahayag na ito. Walang posisyon o titulong nakalagay sa aming mga pangalan. Nagsasalita kami bilang mga propesyonal, mga Pilipino, na malaki ang malasakit sa kapakanan ng sambayanan at ng bansa, na di na maaaring magsa-walang-kibo na lamang.


 

PAHAYAG SA USAPING DENGVAXIA

 

Kami, mga manggagamot at mga siyentipikong naglilingkod sa bansa sa iba't ibang larangan at sektor ay labis na nalulungkot, nadidismaya at naaalarma na sa kinahihinatnan ng usapin sa Dengvaxia na nauwi na sa pagkawala ng tiwala ng publiko sa lahat ng programa ng pamahalaan ukol sa mga bakuna at iba pang usaping pangkalusugan. Pinagpipistahan naman ng mga walang karapatang magpahayag na nagdulot ng pagkalito, pagkatakot at pagkagalit ng mga magulang, kung saan, tinatanggihan na nila na mabigyan ng mga mahahalagang bakuna na magliligtas sa buhay ng kanilang mga anak. Maging ang pagsisikap na mapurga ang mga bata kontra-bulate ay pinagdududahan na, at ang lahat ng ito ay dahil sa maling impormadyong natatanim sa utak ng mga tao. Kapag nagpatuloy ang ganito, nahaharap tayo sa pagkalat ng malulubha at nakamamatay na mga sakit na sana ay nasusugpo na dahil sa mga programa sa pagbabakuna. Ang tanging paraan lamang upang masugpo ang mga epidemya ay sa pamamagitan ng malawakang pagbabakuna/imyunisasyon ng mamamamayan. Hindi ito mangyayari kung magpapatuloy ang pagtanggi ng mga magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak.

 

Napakabigat din sa damdamin na makita namin ang magagaling, matitiyaga, masisipag at matatapat na mga manggagamot at mga kawani sa Kagawaran ng Kalusugan na di man lamang makapagsalita at maipagtanggol ang kanilang sarili habang ang mga may alam at dapat magtanggol sa kanila ay nananahimik. May mga ebidensiya at dokumentong magpapatunay ng kanilang kawalang-sala ay di naisisiwalat sa publiko sa di malamang mga dahilan. Ang mga pampublikong paglilitis ay naging tampulan lamang ng mga "dalubhasa- kuno" sa halip na maging lugar ng pagsisiwalat ng katotohanan.

 

Walang masasabing bakunang-perpekto. Ang kasaysayan ng bakuna mula pa noong ika-18 siglo ay puno na ng sigalot. Sa pag-aaral, itinuro sa atin na ang kontrobersya, ay nauuwi sa malaking kapahamakan at sama sa publiko kapag pinangunahan ng kalituhan sa halip na makatwiran at naaayon sa siyensiyang pagpapasiya. Dapat timbangin ng medisina at siyentipikong komunidad ang bawa't maaaring samang idudulot ng kahit anong bakuna laban sa kabutihang makukuha dito; ang layunin magligtas ng buhay laban sa maaaring masamang epekto nito. Hindi masasabing tiyak ang siyensiya. Kapag may bagong tuklas, nababago rin ang rekomendasyon. Kaya ang desisyon ay dapat galing sa masusing pag-aaral at walang-dagdag na pagmumulan ng maling akala at kalituhan.

 

Pagkatapos ng bagong pag-aaral ng Sanofi Pasteur at rekomendasyon ng WHO, pinapanigan namin ang desisyon na tigil muna ang Dengvxia Immunization Program hanggang magkaroon ng madalian, mura at epektibong paraan na malaman kung ang isang tao ay nagka dengue na noon o hindi. Kaugnay nito, dahil sa mahabaang proteksyon na ibinibigay sa mga nagka-dengue na, ipinapanukala namin sa DOH na huwag muna tuluyang alisin ang Dengvaxia sa merkado. Sa ngayon, may mga pasyente pa na nagkaroon ng dengue noon, na malilito dahil di sila mababakunahan dahil inalis na ang Dengvaxia.

 

Hinihikayat namin ang mga kasama sa propesyon na isaalang-alang ang malaking maitutulong ng kanilang pahayag at kilos at maging maingat sa pagsasalita ng walang pasintabi at nakakasakit sa kapwa manggagamot.

 

Hinihikayat namin ang mga may dokumentaryong ebidensiya na makapaglilinaw sa konrobersyang ito na lumitaw at ipahayag ang totoo. Isinasamo namin sa mga mambabatas na maging bukas sa pagdinig sa dalawang panig. Napakadelikado kung hahayaang lumabas ang kakalahati lamang na katotohanan. Magpapatuloy ang kalituhan at maaaring makalikha ng malawakang pagkawala ng gana sa mga doktor at kawani ng DOH na malaki ang malasakit sa kapakanan at kalysugan ng mamamayan. Ang ganito ay kalupitan at kawalan ng katarungan!

 

Bilang pagtatapos, sa gitna ng kontrobersiya, pakiusap, unahin natin ang kapakanan ng publiko sa ibabaw ng lahat!

 

Pinirmahan:

 

Doctor for Truth


If you agree with the Statement, please fill up the form below to sign up and be a signatory.

I agree with the Statement on the Dengvaxia Controversy...

Please indicate your post-nominal title (e.g. MD, PhD, RN, MS, etc.)
refresh

By clicking Submit, you agree and support the above Statement on the Dengvaxia Controversy.

NOTE: We respect and protect your privacy. Click to learn more.